Obec Sveržov - okres Bardejov, prešovský kraj, Slovensko
  Kontakt
Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov
+421 911 711 133
sverzov@sverzov.sk

  Informácie
IP adresa:54.92.197.82
Dátum:19. 02. 2018
Čas:18:41
Online:1
Sviatok má:Vlasta
Zajtra bude:Lívia

 
Posedenie dôchodcov v parku - 25
Posedenie dôchodcov v parku
zobrazení: 696
známka: 0
  Kniha návštev
robo 11:53 - 18.2.
Neprispievame. Absolútne nie. Koľko si myslíte energie zhltne výroba, doprava a stavba vrtúľ?...

Sver. 10:19 - 16.2.
Z finančných pohnútok určite nie z morálnych napríklad uprednostňujeme aj v domácnostiach...

robo 18:18 - 10.2.
dotaz?
zvyčajne sa zavádza len z morálnych a finančných dôvodov. v oboch prípadoch by...
  Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 

WEB kamera v prevádzke
Kamera znova v prevádzke na adrese

www.kamera.sverzov.sk

Online web kamera Sverzov


| sCelý článok Autor kratky clanok: administrator | Vydané 11. 02. 2018 | 24 prečitane |
| Počet komentárov: 0 | Pridať komentár |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

|Vydané 23. 08. 2017 | 556 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Oznámenie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je : podatelna@sverzov. Sk

 

Vo Sveržove 21.08.2017                                

                                                                     Pavol Ceľuch                                                                                starosta obce


[Celý článok]

|Vydané 26. 04. 2017 | 426 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |
  • Dátum: 06. 05. 2017 (Sobota)
  • Miesto: Sveržov, okr. Bardejov, Obecný úrad
  • Ročník: 3.
  • Štart: 10:00 hod. deti, 11:00 hod. muži, ženy, štafeta
  • Dlžka trate: 14,5 km

[Celý článok]

|Vydané 26. 10. 2016 | 633 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Obec  S V E R Ž O V, 086 02 Gaboltov

 

Číslo: 366/2016/Va 49 VD                                     Sveržov, dňa: 24.10.2016                                                                                                                                                                                      

 

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu jednaniu

Obec Sveržov ako príslušný orgán vo veci ochrany prírody a krajiny podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Mesta Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov zo dňa 24.10.2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bardejov v zmysle § 47 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní nariaďuje konanie spojené s miestnou obhliadkou

 

na deň 9.11.2016 (streda) o 9:30 hod

so stretnutím na MŠ Komenského 47, Bardejov.

 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na OcÚ Sveržov (resp. Spoločná úradovňa obcí okresu Bardejov, Dlhý rad 16) a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Pavol Ceľuch

                                                                                starosta obce Sveržov

 

 

Oznámenie sa doručuje:

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Štátna ochrana prírody, Hlavná 93, Prešov

 

Vybavuje: Mgr. Lenka Voláková,  Tel.č.: 0901 713 806

 


[Celý článok]

|Vydané 26. 10. 2016 | 648 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Obec  S V E R Ž O V, 086 02 Gaboltov

 

Číslo: 365/2016/Va 48 VD                                     Sveržov, dňa: 24.10.2016                                                                                                                                                                                      

 

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu jednaniu

Obec Sveržov ako príslušný orgán vo veci ochrany prírody a krajiny podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Mesta Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov zo dňa 24.10.2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bardejov v zmysle § 47 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní nariaďuje konanie spojené s miestnou obhliadkou

 

na deň 9.11.2016 (streda) o 9:00 hod

so stretnutím na MŠ Komenského 24, Bardejov.

 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na OcÚ Sveržov (resp. Spoločná úradovňa obcí okresu Bardejov, Dlhý rad 16) a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Pavol Ceľuch

                                                                                starosta obce Sveržov

 

 

Oznámenie sa doručuje:

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Štátna ochrana prírody, Hlavná 93, Prešov

 

Vybavuje: Mgr. Lenka Voláková,  Tel.č.: 0901 713 806

 


[Celý článok]

|Vydané 25. 05. 2016 | 1044 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043PO050015 uzatvorená v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č.1303/2013.........., medzi PPA a Obcou Sveržov.

( skrátené označenie názvu zmluvy)


[Celý článok]

|Vydané 03. 04. 2016 | 1022 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Radslavská přilba 2016 1. Dřevohostice, 2. Radslavice, 3. Sveržov, 

 


[Celý článok]

|Vydané 15. 02. 2016 | 957 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |
                                                 Prieskum trhu - Výzva
„Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti – Rekonštrukcia KSB Sveržov“
Obec Sveržov, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky pre projekt „Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti - Rekonštrukcia KSB Sveržov“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Sveržov
Zastúpený: Pavol Ceľuch – starosta obce
Adresa: Obecný úrad, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov
IČO: 00322628
DIČ: 2020624705
e-mail: sverzov@sverzov.sk
2. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4, Aktivita 1, výzva č. 13/PRV/2015. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je max. 150 000 € vrátane DPH.
3. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Sveržov
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 286,67€ bez DPH
5. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky
6. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
Od začiatku realizácie projektu do 31.12.2016.
7. Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z fondov EÚ: PRV SR 2014-2020; Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
8. Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Poštou, resp. osobne na adresu: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
alebo e-mailom: fabry@tenderteam.sk
najneskôr dňa: 23.02.2016
Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje službu a predložila ponuku.
Predložená ponuka musí obsahovať:
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky bez DPH
- sadzbu a výšku DPH,
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH
- v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena v € spolu s DPH.
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou formou.
V Sveržove, 15.02.2016
S pozdravom
                                                                                                      Pavol Ceľuch
                                                                                                      starosta obce

[Celý článok]
index | 1-8 | nasledujúci | Celkom 121 článkov

 

Web je postavený na phpRS.