Zámer odpredať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!


Zámer odpredať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
|Vydané 06. 02. 2019 | 464 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Zámer odpredať  majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

link: http://sverzov.sk/storage/1549452116_sb_epson004.pdf

 Zámer odpredať  majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Obec Sveržov, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer odpredať  časti  pozemkov vytvorených geometrickým plánom č.33530386  odčlenením z pozemku 1645/1   z celkovej výmery 10809 m2,  a to pozemok :

1645/28  o veľkosti 613 m2  do vlastníctva:

....................................................................................................................................................

a pozemok:

1645/29 o veľkosti 654  m2  do vlastníctva:

...................................................................................................................................................

   za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom navýšenú o cenu geometrického plánu.  

Prevod majetku musí byť schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok je pre obec Sveržov nepotrebný.  Návrh na schválenie prevodu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sveržov, ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom obce Sveržov .

Zámer schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Sveržove  dňa 31.01.2019 uznesením číslo 2/8/2019.  Z celkového počtu poslancov sedem za hlasovalo, zdržalo sa 0, proti 0.

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce a na stránke obce www.sverzov.sk

 

                                                                                              Pavol Ceľuch

                                                                                              Starosta obce


 

Web je postavený na phpRS.